Phung Linh’s “loves” during the 2021 epidemic season

Hình ảnh đôi nét về những chuyến tải nhỏ đưa hàng về Bình dương để hỗ trợ đồng bào trong mùa covid.